Bli medlem
Ge en gåva

Stadga

Nedan finner du stadgan som gäller för Svenska Diabetesförbundet. Stadgan antogs den 19 maj 2012 vid Svenska Diabetesförbundets riksstämma och reviderades vid riksstämman 22-24 maj 2015 samt vid riksstämman 18-20 maj 2018.

Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar

Organisation, ändamål och uppgifter

§ 1 Organisation

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande organisation som består av Svenska Diabetesförbundet, anslutna lokalföreningar och anslutna länsföreningar. Förbundsstyrelsen fastställer förbundets säte, som ska vara inom Stockholms län. Denna stadga innehåller de grundläggande och gemensamma bestämmelser som gäller för hela organisationen. Hur en förening ansluts till förbundet framgår av § 13.

§ 2 Ändamål

Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar ska som handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Uppgifter

Förbundets, läns- och lokalföreningarnas uppgifter är på respektive nivå:

 • att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för människor med diabetes och deras närstående.
 • att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
 • att arbeta med medlemsvärvning.
 • att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.

Förbundets uppgifter är därutöver:

 • att vara ett kompetenscentrum för de anslutna föreningarna och medlemmarna.
 • att vara en serviceorganisation för de anslutna föreningarna och medlemmarna.
 • att biträda medlemmarna och föreningarna vid konflikter.
 • att ge ut tidningen Diabetes, som är förbundets organ.

De anslutna lokalföreningarnas uppgifter är vidare:

 • att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående.
 • att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i gemensamma frågor.

De anslutna länsföreningarnas specifika uppgifter är:

 • att inom sitt verksamhetsområde samordna och bedriva sådan verksamhet som de anslutna lokalföreningarna önskar bedriva.
 • att delta i samråd med andra länsföreningar i gemensamma frågor.
 • att på länsplanet samarbeta med organisationer med likartad inriktning.

De anslutna lokal- och länsföreningarna får i egna föreskrifter, som antas och ändras av föreningens årsmöte, besluta om ytterligare uppgifter, i linje med av riksstämman och förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.

Medlemskap i organisationen

§ 4 Medlemskap

Den fysiske person som betalt fastställd medlemsavgift är medlem genom Svenska Diabetesförbundet och ansluten lokalförening samt, där sådan finns, ansluten länsförening. Medlemskapet gäller för den lokalförening inom vars verksamhetsområde medlemmen bor i, eller som han eller hon särskilt angett.

Medlemskapet gäller under en period om ett år från inträdet i förbundet. Medlemskapet förloras om medlemmen inte betalat förnyad medlemsavgift inom två månader från sista betalningsdag. Den som har ett förtroendeuppdrag i organisationen anses ha lämnat sitt uppdrag om medlemskapet upphör.

Förbundsstyrelsen får besluta att medlemsavgiften kan delas upp genom att medlemmen tecknar avtal om autogiro med ett visst betalningsintervall. Förbundsstyrelsen får då besluta dels att förbundets administrativa kostnader för hanteringen kan tas ut som en extra avgift, dels om de övriga föreskrifter som behövs.

En medlem som under pågående medlemskap flyttar till en annan lokalförenings verksamhetsområde kan meddela förbundskansliet att han eller hon vill byta föreningstillhörighet. I ett sådant fall ska någon ny avgift inte betalas förrän vid nästa förnyelse. Om medlemmen betalar sin avgift genom autogiro gäller dock ändringen från och med nästa betalningstillfälle.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestäms av riksstämman. Det finns tre medlemskategorier: Huvudmedlem, Supportmedlem, Barnmedlem. I huvudmedlemskapet ingår prenumeration på förbundets tidning och medlemsförmåner. Huvudmedlem kan på begäran avstå från tidningen men har inte rätt till reducerad medlemsavgift. Supportmedlem och barnmedlem betalar reducerad medlemsavgift och har inte tillgång till medlemsförmåner.

Förbundet betalar ut lokalföreningens andel av medlemsavgiften vid de tidpunkter som förbundsstyrelsen bestämmer, dock minst en gång per kvartal.

En medlem vars medlemskap upphör i förtid har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift.

§ 6 Medlemsregister

I förbundets centrala medlemsregister registreras de uppgifter rörande medlemmarna, inklusive personnummer, som förbundsstyrelsen vid varje tillfälle finner nödvändigt på grundval av dels vilket underlag som krävs för ansökan om statsbidrag, dels vilka uppgifter som krävs för distribution av förbundets tidning samt administrationen av medlemsförmåner.

§ 7 Uteslutning av enskild medlem

Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur organisationen fattas av förbundsstyrelsen. Grund för uteslutning är handling som uppenbart skadar förbundets eller en ansluten förenings verksamhet samt brott mot denna stadga, riksstämmobeslut eller en ansluten förenings årsmötesbeslut. Fråga om uteslutning kan väckas av förbundsstyrelsen, en ansluten förening eller en medlem. Den som ärendet gäller ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, om det inte är uppenbart att grund för uteslutning saknas.

Bestämmelser om förbundet

§ 8 Förbundets organisation

Svenska Diabetesförbundet arbetar på den nationella och internationella nivån.

Det högsta beslutande organet i Svenska Diabetesförbundet är riksstämman. Vid riksstämman väljs den styrelse som leder verksamheten fram till och med nästa riksstämma samt även valberedning och revisorer för förbundet.

Förbundsstyrelsen utser inom sig ett presidium. Förbundsstyrelsen får även utse olika råd, som för viss tid eller tills vidare arbetar på förbundsstyrelsens uppdrag.

De år riksstämma inte hålls genomförs en förbundskonferens.

§ 9 Riksstämman

a) Sammansättning

Riksstämman består av 181 valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter.

Till ombud kan endast den väljas som är medlem i organisationen och som betalt fastställd medlemsavgift.

b) Hur ombud utses

Förbundsstyrelsen fastställer senast fyra månader före riksstämman fördelningen av antalet ombud per län. Fördelningen sker proportionerligt i förhållande till medlemsantalet i länen den 31 december året före riksstämman.

För det fall fördelningen innebär att inte samtliga föreningar i ett län får möjlighet att utse ett ombud ska en ny beräkning göras. Vid denna ska först det antal ombudsplatser som saknas i ett län reserveras för detta län. Resterande ombudsplatser fördelas därefter i förhållande till medlemsantalet i länen den 31 december året före riksstämman.

Inom respektive län fastställer föreningarna tillsammans fördelningen per förening. Om möjligt ska varje ansluten förening vara representerad av ett ombud. Fördelningen ska meddelas förbundskansliet senast tre månader före riksstämman.

Om föreningarna inte uppnår enighet vid fördelningen av ombud, ska detta anmälas till förbundskansliet senast tre månader före riksstämman. Förbundsstyrelsen fastställer då fördelningen med hänsyn till antalet medlemmar i föreningarna och, om möjligt, med representation av samtliga föreningar. Fördelningen meddelas föreningarna senast två månader före riksstämman.

Respektive förening ska senast sex veckor före riksstämman till förbundskansliet sända in en förteckning över de ombud som valts. Föreningarna kan välja personliga ersättare för ombuden. Ersättare anmäls först sedan ordinarie ombud på grund av sjukdom eller annat giltigt förfall inte kan närvara.

c) Ordinarie riksstämma

Ordinarie riksstämma hålls vart tredje år senast i oktober månad. Kallelse till riksstämman skickas ut per post till alla föreningar senast åtta månader före riksstämman. Handlingar inför riksstämman skickas ut per post till alla anmälda ombud senast en månad före riksstämman, och samtidigt för kännedom till alla föreningar.

d) Extra riksstämma

riksstämma hålls då minst hälften av de anslutna föreningarna skriftligen begär det eller om förbundsstyrelsen beslutar det. Beslut om var och när extra riksstämma ska hållas tas av förbundsstyrelsen inom två månader från det att dessa förutsättningar är uppfyllda. Extra riksstämma kan endast behandla de frågor, för vilka den är sammankallad. Extra riksstämma ska hållas snarast möjligt dock senast inom tolv månader från det att nämnda förutsättningar är uppfyllda. Kallelse till extra riksstämma skickas ut till alla föreningar senast en månad före den extra stämman.

e) Yttrande-, förslags- och rösträtt

Endast den som är medlem i organisationen och har betalt fastställd medlemsavgift vid tiden för riksstämman har rösträtt. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.

Förbundsstyrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte rösträtt i frågor som rör den gångna mandattidens förvaltning och val av revisorer.

Förbundets revisorer och valberedning har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Den som förbundsstyrelsen utsett som föredragande i visst ärende, och som inte är förbundsstyrelseledamot eller ombud, har i detta ärende yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

f) Motioner

Förslag (motioner) kan lämnas av anslutna föreningar och av enskilda medlemmar.

Motion till riksstämman ska ha kommit in till förbundskansliet senast sex månader före riksstämman. Förbundsstyrelsen lämnar yttrande över motionerna.

Motioner ska på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna sedan de kommit in till förbundskansliet.

g) Nomineringar – valberedningens arbete

Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i organisationen, har betalt fastställd medlemsavgift och som har blivit nominerad till uppdraget i rätt tid.

Nominering kan lämnas av anslutna föreningar och av enskilda medlemmar. Nominering av kandidater ska ha kommit in till förbundskansliet senast fyra månader före riksstämman.

Förbundsstyrelseledamot och förtroendevald revisor ska senast sex månader före riksstämman lämna besked till valberedningen om han eller hon står till förfogande för omval eller inte. Beskedet ges skriftligen in till förbundskansliet.

Nomineringar och förtroendevaldas besked ska på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna sedan de kommit in till förbundskansliet.

Valberedningen får utöver nominerade kandidater själv föreslå kandidater, även efter utgången av nomineringstiden. Senast sex veckor före riksstämman ska valberedningen skriftligen lämna sitt förslag till val. Valberedningens förslag och förteckning över samtliga nominerade personer ska redovisas i arbetsordningen inför stämman.

h) Omröstning

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om någon begär det. För att godkännas måste valsedel uppta samma antal namn som de uppdrag som ska tillsättas.

i) Ärenden

Följande ärenden ska alltid behandlas av riksstämman:

 • Fråga om stämmans behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängden
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Val av en eller flera ordförande till presidiet för stämman, vilka inte måste vara medlemmar i organisationen
 • Val av protokollförare, justeringspersoner och rösträknare för stämman
 • Val av beredningsutskott
 • Godkännande av årsredovisningarna och verksamhetsberättelserna för de tre föregående åren
 • Föredragning av revisionsberättelserna för de tre föregående åren
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för de tre föregående åren
 • Behandling av inkomna motioner och förbundsstyrelsens förslag
 • Beslut om arvode till förbundsordföranden, styrelseledamöterna, ledamöterna i presidiet, valberedningen och revisorerna
 • Beslut om medlemsavgift för de tre nästkommande åren för de medlemskategorier som anges i § 5 samt om lokalföreningens andel av medlemsavgiften
 • Beslut om idéprogram
 • Beslut om funktionsbeskrivning för uppdrag som förtroendevald
 • Val av förbundsordförande
 • Val av tio styrelseledamöter
 • Val av en extern, auktoriserad revisor
 • Val av två förtroendevalda revisorer och en ersättare
 • Val av fem ledamöter till valberedningen

§ 10 Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen ska hålla minst fyra protokollförda sammanträden per år. Protokoll från styrelsens sammanträden ska snarast på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna. För beslutsförhet av förbundsstyrelsen krävs att minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande utom vid val då lotten avgör. Mellan riksstämmorna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ.

§ 11 Förbundskonferens

Förbundskonferensen, som inte är ett beslutande organ, syftar till ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan alla nivåer i organisationen. Konferensen hålls på inbjudan av förbundsstyrelsen och omfattar, förutom förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets valberedning och förtroendevalda revisorer, en representant – ordförande eller annan inom styrelsen – från varje lokal- och länsförening.

Förbundsstyrelsen kan begära att förbundskonferensen i en viss fråga lämnar råd och vägledning för ett beslut. I sådana fall ska minnesanteckningar föras som inom tre veckor ska justeras av två särskilt utsedda justeringspersoner.

§ 11 a Regionkonferens

Regionkonferensen, som inte är ett beslutande organ, består av de anslutna föreningar som finns inom en av riksstämman beslutad region. Regionkonferensen syftar till ett ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte samt diskussioner mellan dels föreningarna i regionen, dels föreningarna och förbundet centralt. Konferensen hålls på inbjudan av ansluten förening. Program fastställs i samråd med förbundsstyrelsen.

§ 12 Räkenskaper och revision

Förbundets räkenskapsår är kalenderår. Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen ska senast den 1 april lämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna ska uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Nämnda handlingar ska tillsammans med revisionsberättelsen på lämpligt sätt hållas tillgängliga för föreningarna och medlemmarna senast den 30 juni. Om handlingarna inför ordinarie riksstämma enligt § 9 c) ska skickas till de anmälda ombuden vid en tidigare tidpunkt, ska dock handlingarna hållas tillgängliga vid denna tidpunkt.

Gemensamma bestämmelser om anslutna föreningar

§ 13 Anslutning till Svenska Diabetesförbundet

För att en förening ska kunna bli ansluten till Svenska Diabetesförbundet krävs att föreningen antingen på ett årsmöte eller på det konstituerande föreningsmötet beslutar att anta denna stadga som sin egen. Föreningen ansöker om anslutning genom att skicka in ett protokoll från mötet till förbundskansliet. Förbundsstyrelsen beslutar därefter snarast om anslutningen.

En lokalförening som blivit ansluten ska omedelbart lämna över uppgifter rörande sina medlemmar till förbundskansliet. Medlemmarna ska betala fastställd medlemsavgift inom en månad och anses inträdda i förbundet det datum då betalningen tagits emot. I övrigt gäller vad som sägs i § 4 andra stycket om förfarandet vid förnyad betalning i tillämpliga delar. Om medlemmen redan helt eller delvis betalt avgift till lokalföreningen för samma tid, kan lokalföreningen och förbundsstyrelsen komma överens om annan ordning för betalning av det första årets medlemsavgift.

Den som vid anslutningstillfället redan är medlem i en annan ansluten lokalförening kan till förbundskansliet anmäla att medlemskapet ska flyttas över till den nya föreningen. I den situationen gäller inträdesdagen i den förra föreningen och någon ny avgift ska inte betalas förrän vid nästa förnyelse.

§ 14 Föreningens namn, verksamhetsområde och säte m.m.

En ansluten förening har på sitt årsmöte eller konstituerande föreningsmöte antagit sitt namn och verksamhetsområde (geografiska område).

Föreningen får på sitt årsmöte, utöver vad som följer av denna stadga, anta de ytterligare föreskrifter som behövs för verksamheten. Av föreningens föreskrifter ska framgå hur föreningens säte fastställs.

Vem som är medlem i en ansluten förening framgår av § 4.

§ 15 Nedläggning av en ansluten förening eller förenings utträde ur förbundet

Om frågan om nedläggning av en lokalförening uppkommer, ska först möjligheten till samgående med annan lokalförening undersökas. Förbundskansliet och berörd länsförening ska informeras omgående och, om behov finns, vara behjälplig. Beslut om nedläggning av en ansluten förening ska fattas vid två årsmöten, varav minst ett ordinarie, som sammankallats för att behandla frågan. Förbundskansliet och – om det gäller en lokalförening – berörd länsförening ska informeras om tid och plats för mötena minst två veckor i förväg. Representant för förbundet och länsföreningen har rätt att närvara vid mötena med yttrande- och förslagsrätt.

Om en ansluten lokalförening läggs ned utan samgående med annan lokalförening ska föreningens tillgångar överföras till Svenska Diabetesförbundet och användas efter beslut av förbundsstyrelsen till ändamål som gagnar utvecklingen av föreningarnas arbete eller aktiviteter. Tillgångar med särskilt förvaltningsförordnande ska även fortsättningsvis förvaltas i enlighet med givarens eller testators vilja. Saknas praktiska förutsättningar till sådan förvaltning, ansvarar förbundsstyrelsen för att nödvändiga beslut och tillstånd söks. Om en ansluten länsförening läggs ned beslutar föreningen själv hur dess tillgångar ska fördelas. Detta kan också regleras i föreningens egna föreskrifter.

Vill en ansluten förening träda ur förbundet krävs 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två årsmöten, varav minst ett ordinarie, som sammankallats för att behandla frågan. Förbundskansliet och – om det gäller en lokalförening – berörd länsförening ska informeras om tid och plats för mötena minst en månad i förväg. Representant för förbundet och länsföreningen har rätt att närvara vid mötena med yttrande- och förslagsrätt. I direkt anslutning till att beslut om utträde ur förbundet har fattats, förlorar föreningen rätten att använda Svenska Diabetesförbundets immateriella tillgångar.

När beslut om nedläggning eller utträde ur förbundet av en lokalförening har fattats överförs medlemmarna till den närmast belägna lokalförening som är ansluten till förbundet, eller till den förening som medlemmen meddelar att han eller hon vill tillhöra. Som inträdesdag gäller medlemmens inträdesdag i den gamla föreningen och någon ny avgift ska inte betalas förrän vid nästa förnyelse. En medlem som efter ett utträdesbeslut meddelar förbundskansliet att han eller hon inte vill kvarstå som medlem i organisationen ska omedelbart avregistreras.

§ 15 a Förbundsstyrelsens rätt att begära revision m.m. i ansluten förening

Förbundsstyrelsen har rätt att vid behov företa revision hos anslutna föreningar. Förbundsstyrelsen har också rätt att i särskilda fall tillfälligt överta rätten att teckna en förenings firma. I anslutning till sådant beslut ska förbundsstyrelsen snarast kalla till ett extra årsmöte i föreningen.

Bestämmelser om anslutna lokalföreningar

§ 16 Lokalföreningens organisation

En ansluten lokalförening arbetar på den lokala nivån inom sitt verksamhetsområde. Finns ingen länsförening kan lokalföreningen även arbeta på landstingsnivån.

Det högsta beslutande organet i en ansluten lokalförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den styrelse som leder verksamheten fram till och med nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för föreningen.

§ 17 Årsmötet

Vid årsmötet har varje medlem, som betalt fastställd medlemsavgift, en röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Den som inte fyllt 15 år kan företrädas av sin vårdnadshavare.

Ordinarie årsmöte hålls senast under mars månad. Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. När och hur kallelse ska ske ska framgå av föreningens egna föreskrifter.

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande ärenden behandlas:

 • Fråga om mötets behöriga utlysande,
 • Fastställande av röstlängden,
 • Fastställande av föredragningslistan,
 • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om eventuella arvoden,
 • Beslut om budget och verksamhetsplan,
 • Val av styrelseledamöter; av föreningens egna föreskrifter ska framgå antal styrelseledamöter och mandattid samt vilka uppdrag som väljs särskilt av årsmötet,
 • Val av minst en revisor och en revisorsersättare,
 • Val av valberedning,
 • Behandling av inkomna motioner och förslag.

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om någon begär det. Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i föreningen och som betalt fastställd medlemsavgift.

Förslag (motion) från enskild medlem ska lämnas till styrelsen senast inom den tid som anges i föreningens egna föreskrifter. Styrelsens yttrande över motionen lämnas senast vid årsmötet.

Vid extra årsmöte får endast behandlas de frågor för vilka mötet är sammankallat.

§ 18 Styrelsen

En lokalförenings styrelse ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Uppdragen som ordförande, kassör och sekreterare får inte innehas av samma person.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. För beslutsförhet krävs att minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

Styrelsen ska

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • bereda ärenden inför årsmötet,
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för föreningen,
 • i övrigt bedriva en verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i denna stadga om ändamål och uppgifter, med särskild uppmärksamhet på medlemsnära verksamhet och medlemsrekrytering.

§ 19 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med tillhörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska senast tre veckor före årsmötet överlämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till årsmötet.

§ 20 Underlag till förbundet

Som underlag för förbundets ansökan om statsbidrag ska lokalföreningen senast den 30 april till förbundskansliet skicka in undertecknad verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret.

Bestämmelser om anslutna länsföreningar

§ 21 Länsföreningens organisation

En ansluten länsförening fungerar som ett samarbetsorgan för de anslutna lokalföreningarna inom ett eller flera län. Föreningen arbetar på landstingsnivån inom sitt verksamhetsområde.

Det högsta beslutande organet i en ansluten länsförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den styrelse som leder verksamheten fram till och med nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för föreningen.

Länsföreningen får ta ut medlemsavgift från lokalföreningarna enligt de grunder som länsföreningen bestämmer.

§ 22 Årsmötet

Årsmötet består av lokalföreningarnas valda ombud och styrelsens ledamöter. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Styrelsens ledamöter har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte rösträtt i frågor som rör den gångna mandattidens förvaltning eller val av revisorer. Föreningens revisorer har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Av länsföreningens egna föreskrifter ska framgå hur ombud till årsmötet väljs. Endast den som är medlem i föreningen kan väljas till ombud.

Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Extra årsmöte, som ska hållas inom tre månader från det att förutsättningarna är uppfyllda, hålls om minst hälften av lokalföreningarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. När och hur kallelse till årsmöte ska ske ska framgå av föreningens egna föreskrifter.

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande ärenden behandlas:

 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande,
 • Fastställande av röstlängden,
 • Fastställande av föredragningslistan,
 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet,
 • Val av justeringspersoner och rösträknare för årsmötet,
 • Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Föredragning av revisionsberättelse avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för det gångna räkenskapsåret,
 • Beslut om medlemsavgift för kommande år,
 • Beslut om eventuella arvoden,
 • Beslut om budget och verksamhetsplan,
 • Val av styrelseledamöter; av föreningens egna föreskrifter ska framgå antal styrelseledamöter och mandattid samt vilka uppdrag som väljs särskilt av årsmötet,
 • Val av minst en revisor och en revisorsersättare,
 • Val av valberedning,
 • Behandling av inkomna motioner och förslag.

Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal avgör lotten. Val sker med sluten omröstning om någon begär det. Valbar till uppdrag som förtroendevald är den som är medlem i föreningen och som betalt fastställd medlemsavgift.

Förslag (motion) från lokalförening eller enskild medlem ska lämnas till styrelsen senast inom den tid som anges i föreningens egna föreskrifter. Styrelsens yttrande över motionen lämnas senast vid årsmötet.

Vid extra årsmöte får endast behandlas de frågor för vilka mötet är sammankallat.

§ 23 Styrelsen

Föreningen bör sträva efter att samtliga lokalföreningar inom verksamhetsområdet ska vara representerade med minst en ledamot. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

För beslutsförhet gällande styrelsen krävs att minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Styrelsen ska

 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet,
 • upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för föreningen,
 • i övrigt bedriva en verksamhet och fatta beslut som anges i denna stadga om ändamål och uppgifter.

§ 24 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med tillhörande handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska senast den 1 mars lämnas till revisorerna för granskning.

Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till årsmötet.

§ 25 Underlag till förbundet

Som underlag för förbundets ansökan om statsbidrag ska länsföreningen senast den 31 maj till förbundskansliet skicka in undertecknad verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret.

Avslutande bestämmelser och övergångsbestämmelser

§ 26 Tvist

Tvist angående tolkningen av denna stadga eller av riksstämmobeslut hänskjuts till förbundsstyrelsen som har tolkningsföreträde fram till nästkommande riksstämma.

§ 26 a Stadgeändring

För ändring av denna stadga krävs beslut av riksstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 27 Upplösning av Svenska Diabetesförbundet

För upplösning av förbundet krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande riksstämmor, varav minst en ordinarie, som hålls med minst tolv månaders mellanrum. Vid en upplösning av förbundet ska förbundets tillgångar tillfalla ändamål som syftar till att förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och att bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Riksstämman beslutar om hur detta ska ske.

§ 28 Regler om ikraftträdande

Denna stadga börjar att gälla den 19 maj 2012.

För den som är medlem i organisationen den 30 september 2012 gäller tillämpningen av § 4 andra stycket att inträdet ska anses ha skett den 30 mars som därmed är sista betalningsdag för förnyad medlemsavgift.

De ändringar av §§ 5, 6 och 13 som beslutats vid Riksstämman den 18-20 maj 2018 börjar gälla den 1 november 2018. Den som är medlem den 31 oktober 2018 och som betalt full förbundsavgift ska fr.o.m. den 1 november 2018 anses vara Huvudmedlem, medan den som är familjemedlem ska anses vara Supportmedlem. En familjemedlem som tecknat någon av förbundets medlemsförsäkringar före den 1 november 2018 har fortsatt tillgång till denna medlemsförmån t.o.m. den 31 december 2021, om övriga försäkringsvillkor är uppfyllda. För att ha fortsatt tillgång till denna medlemsförmån fr.o.m. den 1 januari 2022 behöver medlemmen byta till Huvudmedlemskap.

Senast uppdaterad 20 oktober 2016