Bli medlem
Ge en gåva

Idéprogram

Svenska Diabetesförbundets idéprogram, som beslutas av riksstämman, uttrycker föreningarnas och det centrala förbundets gemensamma ambition med fokus på åren 2018-2021. Idéprogrammet omfattar de gemensamma frågor och mål som vi tillsammans arbetar med och lägger extra vikt vid de kommande åren. Idéprogrammet utgör också grunden för förbundets årliga verksamhetsplanering, där aktuella frågor och aktiviteter anges.

Vi gör det lättare att leva med diabetes!

Svenska Diabetesförbundet är ett unikt förbund

Vi vet hur det är att leva med diabetes. Våra medlemmar, vår samlade kunskap och vårt engagemang gör oss starka i frågor som rör livet med diabetes. Som rikstäckande diabetesorganisation kan vi påverka på många nivåer i samhället. Det gör oss unika.

Idéprogrammet, som beslutas av riksstämman, uttrycker föreningarnas och det centrala förbundets gemensamma ambition med fokus på åren 2018-2021. Idéprogrammet omfattar de gemensamma frågor och mål som vi tillsammans arbetar med och lägger extra vikt vid de kommande åren.

Idéprogrammet ska vara grund för levande diskussion bland alla oss som är engagerade i diabetesfrågor och särskilt av oss som är engagerade i vårt förbund!

Vår vision

 • Att göra det lättare att leva med diabetes.
 • Att vara en stark medlemsorganisation, nationellt, regionalt och lokalt.
 • Att vara en stark opinionsbildare vad gäller diabetes och få genomslag i frågor som rör personer med diabetes livskvalitet och villkor i samhället.

För att nå visionen arbetar vi långsiktigt med påverkansarbete, kunskapsspridning, att möjliggöra mötesplatser för erfarenhets- och åsiktsutbyte och vår medlemsstrategi.

Våra mål

Diabetesförbundet ska arbeta för:

 • Att öka kunskapen om diabetes i samhället och inspirera till möjliga vägar för ett bra liv med diabetes.
 • Att årligen öka medlemsantalet under varje år i kommande stämmoperiod.
 • Att öka antalet samarbetspartners, som kan bidra till ökade ekonomiska intäkter.

Medlemmarna

Grunden för vår verksamhet är våra medlemmar. Medlemmarna är vår viktigaste tillgång och anledningen till att Diabetesförbundet finns. Tack vare medlemmarna kan vi nå framgång och utgöra en stark röst i påverkansarbetet.

Under de senaste åren har förbundet lyckats vända en negativ medlemstrend. Nu växer vi varje år och det ska vi fortsätta att göra. Blir vi fler så får vi en starkare röst i samhället och vi får bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten genom medlemsavgifter och statsbidrag. Förbundet och föreningarna jobbar tillsammans för att fortsätta växa och bli fler.

Diabetesförbundet arbetar för:

 • Att öka medlemsantalet genom vår gemensamma medlemsstrategi
 • Att utveckla och erbjuda ett attraktivt medlemserbjudande som gör skillnad för personer med diabetes
 • Att vara ett medlemsförbund som många känner till och vill vara en del av.

Kunskap och inspiration

Diabetes är en folksjukdom som drabbar många och som påverkar hela vårt samhälle. Som kunskapsspridande medlemsorganisation ska Diabetesförbundet bidra till att höja kunskapsnivån om hur det är att leva med diabetes. Genom ökad kunskap kan vi såväl motverka fördomar och diskriminering som skapa förutsättningar att nå större framgång i vårt intressepolitiska arbete.

Diabetesförbundet arbetar för:

 • Att erbjuda relevant och aktuell information
 • Att erbjuda fysiska och digitala mötesplatser för erfarenhets‐ och åsiktsutbyte; centralt, lokalt och regionalt
 • Att inspirera och visa på möjliga vägar till ett bra liv med diabetes.

Vårt intressepolitiska arbete

Människor som lever med diabetes ställs dagligen inför en rad utmaningar som andra kanske aldrig ens reflekterar över. Därför är det är viktigt att det finns en organisation som Diabetesförbundet som kan bevaka och agera i frågor som berör de som lever med sjukdomen. Inför åren 2018‐2021 har vi definierat tre områden som är särskilt viktiga i Diabetesförbundets intressepolitiska arbete:

1. Jämlik diabetesvård

Alla som lever med diabetes ska ha rätt till en god och likvärdig diabetesvård oavsett kön, bostadsort, utbildning, funktionsnedsättning, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar. Det innebär att behandling, bemötande och tillgång till personal, hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska vara jämlik och utgå från individens behov.

Diabetesförbundet arbetar för:

 • Att all diabetesvård ska utgå ifrån Socialstyrelsens riktlinjer
 • Att fler frågor som rör diabetesvården lyfts upp på nationell nivå – exempelvis styrning, ekonomi och hur man bedömer behov
 • Att vårdens resultat ska redovisas öppet och därigenom kan jämföras, utvärderas och utvecklas.
 • Att patientavgifterna för vården ska vara låga och lika över landet, mot bakgrund av de stegrande kostnader för individen med fler och fler intyg som krävs, exempelvis gällande körkort.

2. Individ- och kunskapsbaserad diabetesvård

Det är den enskilde individens förutsättningar, medicinska behov och livskvalitet som ska vara styrande i utformningen av hens vård.

Diabetesvården ska vara baserad på aktuell och beprövad kunskap, vara säker och tillgänglig. Diabetesvården ska även ge individen förutsättningar att ta ansvar för sin egenvård.

Diabetesförbundet arbetar för:

 • Att barn och unga med diabetes får ett bra bemötande i vården och att förutsättningarna för deras delaktighet i planering och beslut som berör dem själva ökar
 • Att äldre med diabetes och deras anhöriga känner trygghet i att personal i hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboende har bra utbildning och god kunskap i behandling och vård av diabetes
 • Att människor med diabetes får rätt förutsättningar och utbildning för att sköta sin egenvård och ta sitt ansvar för sjukdomen. Det omfattar till exempel stöd kring vilken kost som kan vara lämplig
 • Att behandling med läkemedel och hjälpmedel i första hand värderas utifrån dess effekter på individens blodsocker och livskvalitet och i andra hand utifrån dess effekter på samhällsekonomin.

3. Villkor och rättigheter i samhället

Människor som lever med diabetes ska bemötas jämlikt och respektfullt vid kontakt med myndigheter, vårdgivare, offentliga institutioner, försäkringsgivare och övrig omgivning. Inga onödiga hinder eller begränsningar ska stå i vägen för ett så normalt liv som möjligt. Diskriminering, särbehandling eller uteblivet lagstadgat stöd är aldrig acceptabelt.

Diabetesförbundet arbetar för:

 • Att barn och unga med diabetes och deras föräldrar ska känna att skolan/förskolan ger rätt stöd så att alla kan känna trygghet när barnen vistas där
 • Att de medicinska kraven för körkortsinnehav baseras på aktuell och relevant forskning samt utveckling av metoder för att människor med diabetes ska få möjlighet till en rättvis bedömning av körförmåga vid synfältsförändringar
 • Att människor med diabetes ska ha samma rätt till försäkringsskydd som friska personer har, eller har möjlighet till.

Samverkan med andra aktörer

Diabetesförbundet arbetar med en mängd olika frågor där vi ensamma inte har möjlighet att göra den skillnad som vi önskar. Genom samarbete med andra ökar möjligheten att nå våra mål. Vi kommer söka samarbeten som stärker vår möjlighet att sprida kunskap om diabetes till allmänheten och som ökar engagemanget för diabetessaken, samtidigt som vi värnar om vår integritet och medlemmarnas bästa. Under 2018‐2021 är följande aktörer och nätverk av särskild betydelse för oss:

Nationella Diabetesteamet (NDT)

I vårt samarbete inom ramen för Nationella Diabetesteamet är vår roll att lyfta upp och representera patientperspektivet. Tillsammans är teamet en stark opinionsbildare.

Nationella arbetsgruppen för diabetes

Inom ramen för den nationella arbetsgruppens arbete verkar vi för en jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Tillsammans med experter inom diabetesvården för vi in patientperspektivet arbetsgruppen.

Kvalitetsregister

Diabetesförbundet ingår i styrgruppen för flera kvalitetsregister, däribland Nationella Diabetesregistret och Swediabkids. Tillsammans verkar vi för att ytterligare förbättra möjligheterna för enskilda individer att ta del av, förstå och kunna jämföra diabetesvårdens resultat. Vi arbetar också med att föra in frågor om livskvalitet som en viktig parameter i registren.

Internationella Diabetesfederationen (IDF)

IDF är en respekterad och viktig samarbetspartner på det internationella planet. Inom IDF Europa bedrivs ett betydande påverkansarbete gentemot bl.a. EU i viktiga frågor. Samarbetet med de nordiska systerorganisationerna är också viktigt för förbundets utveckling.

Funktionsrätt Sverige

I samverkan med andra nationella handikappförbund arbetar Diabetesförbundet för att lyfta gemensamma frågeställningar samt deltar i remissarbete, nätverk, forum och projekt.

Sist men inte minst: stöd till forskningen

Diabetesforskningen är avgörande för hur förutsättningarna att leva med diabetes ser ut i framtiden. Genom ett tätt samarbete med Diabetesfonden vill vi vara med och påverka förutsättningarna i rätt riktning.

Vi tror att Diabetesfondens vision om att en framtid utan sjukdomen är möjlig, men mycket arbete återstår. Därför är samarbeten, i olika former, med Diabetesfonden såväl som direkt med forskare viktiga för att stödja svensk diabetesforskning.

Tillsammans med Diabetesfonden och vår mediepartner arrangerar vi Diabetesgalan som sänds i TV och samlar in pengar till forskning.

Senast uppdaterad 20 oktober 2016