Staten tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting, gjorde en särskild satsning på de svenska kvalitetsregistren under 2012-2016. Samtliga register fick stora extra anslag, totalt 320 MSEK per år istället för som nu 200 MSEK för 2018. Nu är satsningen slut och då sjunker anslagen.

Tycker inte SKL att NDR och andra register är viktiga?

– Visst tycker vi att de är viktiga, och de gör ett väldigt bra jobb. Anslagen innan satsningen var lägre än vad de är idag, så de får ändå mer pengar idag än före satsningen. Registren finansieras med offentliga medel och vi har ett uppdrag att använda pengarna på bästa sätt. Då måste också registren vara mer effektiva och samarbeta mer.

Så medlemmarna behöver inte vara oroliga?

– NDR är ett av de bästa registren vi har så inga personer med diabetes behöver känna oro för detta.

Ni graderar registren och NDR är på certifieringsnivå 1, som är den högsta. Vad betyder det?

– Man kan säga att det baseras på registrets kvalitet och utvecklingsnivå. De register som ligger på nivå 1 har kommit längre och har fått mer pengar att jobba med.

Trots det fick NDR sänkta anslag?

– Ja, men de får fortfarande större anslag än före extrasatsningen. Vår expertgrupp ansåg att NDR är ett stort och välfungerande register, som har många anslutna vårdenheter och berör många patienter. NDR och andra större välfungerande register fick inte lika stora nedskärningar för att de ska kunna utveckla sådant som andra register kan ha nytta av. Ju fler register vi får upp i nivå 1 ju bättre är det.

För de här pengarna, ska de bara förvalta eller även utveckla verksamheten?

– Tanken är att både förvalta och utveckla. Men det kan också vara bra att stanna upp och reflektera över vad man gör och hur man gör det, och att utveckla sådant som även andra register kan ha nytta av.

Hur ser det ut för 2019 och kommande år?

– Som det ser ut nu kommer det nog att ligga på dagens nivå.

Vad vill ni egentligen med kvalitetsregistren?

– Kvalitetsregistren bidrar till att rädda liv och uppnå jämlik hälsa. Vårdenheter kan använda registren till att förbättra vården och höja kvaliteten på den egna enheten. Landstingen och regionerna ansvarar för att registren har en hög anslutning, det vill säga att vårdenheter rapporterar sina data, och använder registren för att förbättra vården. Statens uppdrag är fram för allt att stödja infrastruktur, forskning och samverkan med industrin.