Bli medlem
Ge en gåva
Hur kan er handläggningstid vara så lång?

Hur kan er handläggningstid vara så lång?

Föräldrar som söker ersättning från Försäkringskassan för den extra omvårdnad deras barn med diabetes behöver kan få vänta tio månader på besked. Vi frågade Henrik Wrede, områdeschef och ansvarig för omvårdnadsbidrag.

– När omvårdnadsbidraget infördes vid årsskiftet 2018/2019 hade vi inte riktigt de resurser vi behövde för att ta hand om allt, eftersom vi höll på att avveckla två gamla förmåner, vårdbidraget och handikappersättningen. Vi har varit tvungna att omfördela resurser inom Försäkringskassan för att klara av det här, men tyvärr har vi inte nått hela vägen fram.

Var ni inte beredda på anstormningen?

– Jo, vi var beredda, och vi flaggade också för det till riksdag och regering i remissarbetet, men vi fick tyvärr inte gehör för det och fick inte de extraresurser som vi önskade. Det vi gör nu är att vi har anställt fler, tagit ut mycket övertid och ser över våra interna processer för att se vad vi eventuellt kan skynda på för att komma till snabbare beslut.

Den utlovade maxtiden är 90 dagar. När är ni i kapp kön?

– Målsättningen är en handläggningstid på i genomsnitt 90 dagar. Som
det ser ut nu är vi nog där först vid årsskiftet 2021/2022. Det är beklagligt och inte okej. Vi vill ju att det här ska gå mycket snabbare. Även om det tar lång tid så har man oftast retroaktivt rätt till ersättningen. Man går alltså inte miste om någon ersättning för att det tar lång tid.

Hur lång är väntetiden nu?

– I dagsläget är det en handläggningstid på uppemot tio månader. Det är väldigt beklagligt och inte alls enligt våra önskemål om 90 dagar. 

Vittnesmålen om ojämlika beslut är många, det beskrivs ibland som ett lotteri. Hur ser du på det?

– Besluten ska inte skilja sig åt och det är olyckligt om det uppfattas så. Med omvårdnadsbidraget har vi infört så kallad nationell handläggning, vilket betyder att ditt ärende kan handläggas var som helst i landet oberoende av var du bor.
– Tillsammans med Svensk förening för pediatrisk endokrinologi och diabetes, som är en del av Svenska barnläkarföreningen, har vi tagit fram ett dokument som stöd för att få välgrundade läkarutlåtanden. Det hoppas vi ska bidra till en mer jämställd handläggning av barn med typ 1-diabetes.

Hur säkerställer ni att bedömningen blir rättvis?

– Genom att en utredare tar fram alla underlag, som sedan lämnas över till en beslutsfattare som ser över ärendet så att praxis följs. Denna ordning ska säkerställa att alla ärenden passerar en kvalitetssäkring innan beslut fattas.

Går beslutet att överklaga?

– Man har alltid rätt att ompröva sitt beslut om man upplever att det inte stämmer. Då ses ärendet över av en annan utredare, som gör en bedömning utifrån det underlag som finns. 

Många upplever att kraven blivit hårdare, är det så?

– Nej, egentligen inte. Det är ett nytt regelverk eftersom det är en ny förmån och en ny lag, men bedömningarna är likvärdiga.

Vissa föräldrar går ner i arbetstid för att orka sköta om sina barns diabetes. Vad säger du till alla som väntar på beslut, utan pengar?

– Jag kan bara beklaga det. Det är
olyckligt och vi gör allt vi kan för att
skynda på processen