Varför har ni en så strikt tolkning?
– Det handlar om vad som är den egentliga orsaken till varför föräldrarna inte kan arbeta. Den egentliga orsaken har inte varit att barnet inte har kunnat gå på förskolan eller skolan på grund av sjukdomen utan på grund av en annan anledning, som att att lära upp personal, eller att ordinarie personal inte varit där eller att förskolan har varit stängd.

Men om förskolan eller skolan är stängd och det inte finns personal, då måste ju föräldern vara hemma?
– Ja, men anledningen är att det är stängt, eller att det inte finns personal, inte att barnet är sjukt. Och det är kommunens ansvar att skolorna hålls öppna och att det finns personal.

Hur har ni kommit fram till detta?
– Vi har tagit vägledning i en dom från Kammarrätten i Göteborg som säger att barnet gick i förskola, var sjukt i diabetes men att den direkta anledningen till ansökan var brist på utbildad personal.

Det finns ju en dom från Kammarrätten i Jönköping som säger precis tvärtom.
– Ja, men den kom efter Göteborgs-domen som vi redan börjat tillämpa. Därför har vi överklagat Kammarrättens i Jönköping dom till Högsta Förvaltningsdomstolen, för att få klarhet i hur det ska vara.

Det blir ju komplicerat för att barnet är sjukt, hade det varit ett friskt barn hade problemet aldrig uppstått.
– Om skolan inte hade varit stängd hade barnet kunnat gå där som vanligt. Då är inte den direkta orsaken att föräldrarna behöver vårda ett sjukt barn, utan den direkta orsaken är något annat. Som är orsakat av att barnet är sjukt, det är helt riktigt. Men vi tittar på den direkta orsaken.
– Exemplet i det här fallet, att utbilda skolpersonal kring att mäta blodsocker och ge insulin, så att barnet kan gå i förskolan eller skolan, då är den direkta orsaken inte själva sjukdomen, utan att man ska lära upp personalen.

Många föräldrar förstår inte detta? Det är ju på grund av att barnet har diabetes i botten. Vem har sagt till er att ni ska resonera så här?
– Vi har tagit ledning i domen från Kammarrätten i Göteborg som säger att barnet var sjukt i diabetes, men gick i förskolan och den direkta anledningen till ansökan var brist på utbildad personal.

Det finns ju en annan dom från Kammarrätten i Jönköping med en pojke som har allergi som säger tvärtom?
– Ja, det är riktigt, och den kom efter Göteborgs-domen och vi hade redan börjat tillämpa den domen. Det blir inte helt enkelt när domstolarna kommer med olika beslut. Därför har vi överklagat Kammarrättens i Jönköping dom till Högsta Förvaltningsdomstolen, för att få klarhet i hur det ska vara. Och domstolen meddelade prövningstillstånd i början av maj.

Båda domarna gäller enstaka dagar då ordinarie utbildad personal varit sjuk eller avdelningen har varit stängd. Varför tycker Försäkringskassan att samma princip ska gälla vid sådan utbildning av personal som är nödvändig för att barnet ska kunna gå på förskolan el skolan?
– Vi tar fasta på domen i Göteborg, att barnens sjukdom inte är det direkta skälet till ansökan, utan att det är föräldern som ska utbilda personalen som är det direkta anledningen. Jag förstår att det handlar om en dödlig sjukdom om den inte behandlas, men det handlar om direkta och indirekta orsaker.

Trots att det är en kronisk sjukdom som kräver egenvård dygnet runt?
– Ja, det är så vi ser det, som vi tolkar domen och de lagparagrafer som finns. Vi har diskuterat det med vår rättsavdelning och det finns inget utrymme till annan tolkning.

Varför väljer ni den tuffare tolkningen under tiden som Högsta Förvaltningsdomstolen behandlar ärendet?
– Eftersom vi anser att den är mer korrekt, och den domen kom först. Och eftersom vårt regelverk säger att föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, om barnet är sjukt eller har smitta, inte för att lära upp personalen.

Hur ser du på uppmärksamheten kring det här?
– Vi förstår att det är besvärligt för föräldrarna och att det är något som inte fungerar som det var tänkt för den här gruppen. Vi tar inte ställning i det, vi tittar på vad lagstiftaren har menat och det behöver redas ut.

Har lagstiftaren har tänkt att det skulle vara så här, för de här föräldrarna?
– Det vet jag inte, det vågar jag inte ha en uppfattning om.

Aktuell forskning visar att föräldrar till barn med diabetes, i synnerhet mammorna, riskerar att drabbas av utbrändhet, i långt större utsträckning än vad föräldrar till friska barn gör. Att inte få ersättning för förlorad arbetsförtjänst under uppemot flera veckor kan vara något som får droppen att rinna över. Riskerar ni att istället få långtidssjukskrivningar på halsen?
– Vi resonerar inte så när vi tolkar domen, vi har inte det utrymmet. Vi har socialförsäkringsbalken att förhålla oss till och de domar som finns, något tolkningsutrymme utöver det finns inte.

Hur mycket pengar handlar det här om?
– Jag tror inte att det är en penningfråga. För oss handlar det om att följa de regler som finns.

Är det rimligt, och i enlighet med lagstiftarens intentioner, att år 2016 hänvisa föräldrar till att ta ut semester för att deras kroniskt sjuka barn ska kunna vistas i förskola/skola?
– Ja, det är rimligt om man följer det regelverk vi har att följa. Vi kan inte tolka in något annat, det vore orimligt.

Vad ska föräldern göra om arbetsgivaren vägrar semesteruttag?
– Jag har inga råd att ge där, det ingår inte i mitt uppdrag.

Vi har ju skolplikt i Sverige, ska inte Försäkringskassan hjälpa barnen och deras föräldrar så att barnen kan vara i skolan?
– Jo, de ska gå i skolan, det tar vi inte ställning till. Om ordinarie resurspersonal inte är på plats kan inte Försäkringskassan råda över det. Det är skolan och kommunen som ska se till att det finns personal.

Vad kan föräldrarna göra för att påverka situationen?
– De ska vända sig till politikerna i Socialförsäkringsdepartementet som har hand om det regelverket.

Hur kan ni ha en standard som uppenbarligen strider mot barnkonventionen ifråga om att alla beslut ska tas med hänsyn till barnets bästa.
– Vi gör det, men vi ska också följa svensk lag.

Hur kan ni göra en annan bedömning än barnens diabetesläkare?
– Jag tror inte att vi gör det om vi tittar på samma regler. Vi bedömer inte om man får eller inte får vara hemma, det får man, vi tittar bara på om man får tillfällig föräldrapenning för det.

Hur man ska göra när ens barn har friluftsdag och behöver ens hjälp. Många gånger är det alldeles för stort ansvar att klara en sådan dag i skolan helt själv. Som det ser ut idag så får man ta semesterdag.
– Det är samma sak där, det är skolans och kommunens ansvar att se till att det finns personal.

Ur tidningen Allt om Diabetes nr 3 2016