Vad tycker du om förslagen; diabeteskonsulenter, kontaktdagar och en återgång till tidigare rättsläge?

– Det är konstruktiva och genomtänkta förslag till förbättringar, och det är utmärkt att Diabetesförbundet agerar snabbt. Jag vill inte föregå utredningen men förutsätter att utredningen för en dialog med förbundet.

När tänker du lämna besked om förbundets förslag?

– Utredningen ska lämna sina förslag till ny föräldraförsäkring hösten 2017. Då kommer det framgå hur vi har tagit hänsyn till Diabetesförbundets förslag.

Liberalernas har lagt en motion om Barns rättigheter där de tar upp utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning. Hur ser du på det?

– En viktig orsak till att detta pågår är att Försäkringskassan har ändrat sin handläggningsprocess och inte beviljar tillfällig föräldrapenning för att föräldrar ska kunna lära upp personal på förskolan och i skolan. Detta prövas också av högsta förvaltningsdomstolen, eftersom det finns två domar i två kammarrätten som pekar åt olika håll.

– För mig som ansvarig minister är det i grunden självklart att alla barn ska känna trygghet i skolan och i den miljön, oavsett sjukdom eller inte.

Det finns ju föräldrar som inte känner den tryggheten idag. Så ska det väl inte vara?

– Skolan har skyldighet att ta ansvaret fullt ut för barnet, föräldrarnas tillsynsansvar övergår till skolan under den tiden som barnet vistas där.

Under tiden som utredningen pågår, hur ska situationen för familjerna lösas idag?

– Fram till att det kommer ett besked från högsta förvaltningsdomstolen är man hänvisad till föräldrapenning, om man har dagar kvar där, eller semester. Man får försöka hitta den lösning som ligger närmast till hands och fungerar bäst.

– Det är också viktigt att de ansvariga inom hälso- och sjukvården samt skolan tillsammans med föräldrarna ska komma överens om åtgärder om det inte fungerar. De andra aktörerna ska inte glida undan sitt ansvar och lägga över det på föräldrarna.

– Inom regeringen har vi även gjort andra satsningar, bland annat förstärkt elevhälsan med mer personal, ökat personaltäthet i skolan och minskat barngruppernas storlek. På det viset ökar också barnens och förhoppningsvis även föräldrarnas trygghet.

På vilket sätt hjälper det barnen med diabetes med det aktuella problemet? Pedagogerna behöver ju fortfarande utbildning som föräldrarna måste stå för.

– Nej, det är ju sant. Om man som förälder känner att det inte finns någon annan möjlig lösning, att man absolut vill vara med, är det skolan tillsammans med hälso- och sjukvården som har ansvar att frågan får en lösning. Det är deras uppdrag att alla barn har en trygg skoldag.

På vilket sätt kommer utredningen att ta vara på Diabetesförbundets erfarenheter och kunskaper?

– Enligt utredningsdirektiven ska det vara ett tydligt barnperspektiv i de nya förslagen. Förbundets förslag har kommit in och jag förutsätter att man tar hand om era förslag som alla andra organisationers.

I brevet med förslagen har Diabetesförbundet bett att få träffa dig och dina ministerkollegor. Varför har ni inte velat träffa förbundet?

– Jag kan inte svara på det. Jag har inte sett inbjudan, men den ligger nog på tur. Vi träffar dem väldigt gärna och pratar igenom detta.

Diabetesförbundets tre förslag:

  1. Anställda diabeteskonsulenter som ska utbilda skol- och förskolepersonal.
  2. Utvidgad rätt till kontaktdagar för att delta i skolan.
  3. Återgång till tidigare rättsläge, som möjliggör tillfällig föräldrapenning för utbildning.