Bli medlem
Ge en gåva
Sämre utbildning och lägre inkomst med typ 1

Sämre utbildning och lägre inkomst med typ 1

Personer som får typ 1-diabetes tidigt i livet har i genomsnitt sämre slutbetyg från grundskolan och från teoretiska program i gymnasieskolan.

Sofie Person har i sina studier kunnat visa att typ 1-diabetes ser ut att ha en negativ påverkan på genomsnittliga slutbetyg från grundskolan och från teoretiska program i gymnasieskolan. Dessutom visar resultaten på lägre sysselsättning och lägre inkomst bland personer med typ 1-diabetes.
– Bland dem som var sysselsatta ser vi att personer med diabetes i genomsnitt hade runt sex till åtta procent lägre inkomst, säger Sofie
Persson som gjort sin forskningsstudie vid den hälsoekonomiska enheten på medicinska fakulteten vid Lunds universitet. 

Hon är dock noga med att påpeka att resultaten gäller på gruppnivå.
– Det kan därför finnas personer som inte upplever några effekter på utbildning och inkomst, medan det kan finnas andra som har större problem.

RESULTATEN SKILJER SIG inte överlag mellan kvinnor och män. Resultaten visar också att tidpunkten för insjuknandet kan ha betydelse.
– När vi tittar på skolresultaten kunde vi se att den största effekten fanns bland barn som insjuknat mycket tidigt, i åldern noll till fyra år. Det skulle kunna bero på att dessa barn fått sjukdomen under en särskilt känslig period i livet, eller att de haft sjukdomen under en längre tidsperiod, säger Sofie Persson.

Vad det beror på att sjukdomen för vissa får den här påverkan senare i livet kan studien inte fullt ut svara på.
– Men resultaten belyser vikten av att förbättra situationen för personer med typ 1-diabetes, både när det gäller hälso- och sjukvård, men också inom exempelvis skolmiljön.